Tuyến bus 11: Hòn gai <=> Quảng Yên

8646
VP HÒN GAI: 0203 3.627.777    
Lịch chạy tuyến bus 11: Hòn gai<=> Quảng Yên
 
Xe đầu bến H.Gai Xe đầu bến Q.Yên
Giờ HG Giờ QY Giờ QY Giờ HG
5h15 7h15 5h15 7h15
5h30 7h30 5h30 7h30
5h45 7h45 6h45 7h45
6h00 8h00 6h00 8h00
6h10 8h10 6h15 8h15
6h20 8h20 6h30 8h30
6h30 8h30 06h45 8h45
6h45 8h45 07h00 9h00
7h00 9h00    
Giờ HG Giờ QY Giờ QY Giờ HG
9h15 11h30 9h15 11h30
9h30 11h45 9h30 11h45
9h45 12h00 9h45 12h00
10h00 12h15 10h00 12h15
10h15 12h30 10h15 12h35
10h30 12h45 10h35 12h55
10h45 13h00 10h55 13h15
11h00 13h15 11h15 13h30
11h15 13h30    
Giờ HG Giờ QY Giờ QY Giờ HG
13h45 16h00 13h45 16h00
14h00 16h10 14h05 16h15
14h15 16h20 14h25 16h30
14h30 16h30 14h40 16h45
14h45 16h45 15h00 17h00
15h00 17h00 15h15 17h15
15h15  17h15 15h30 17h30
15h30 17h30 15h45 17h45
15h45 17h45    

Comments