Tuyến bus 06 – Uông Bí – Vàng Danh

6166
Lịch chạy tuyến bus 06: Uông Bí <=> Vàng Danh
Thứ bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2017
    1         4  
TT Giờ DĐ Giờ VD Số xe   TT Giờ DĐ Giờ VD Số xe
1 5h00 5h50 1910   1 12h40 14h00 1910
2 5h20 6h10 9914   2 13h00 14h15 9914
3 5h40 6h30 986   3 13h20 14h30 986
4 6h00 6h50 2099   4 13h40 14h45 2099
5 6h15 7h10 2065   5 14h00 15h00 2065
6 6h25 7h30 1962   6 14h25 15h15 1962
7 6h45 7h50 969   7 14h45 15h35 969
                 
TT Giờ DĐ Giờ VD Số xe   TT Giờ DĐ Giờ VD Số xe
1 7h10 8h10 1910   1 15h10 16h05 1910
2 7h35 8h30 9914   2 15h35 16h30 9914
3 8h00 8h50 986   3 16h00 17h00 986
4 8h25 9h20 2099   4 16h20 17h20 2099
5 8h50 9h50 2065   5 16h40 17h40 2065
6 9h15 10h20 1912   6 17h00 18h00 1912
7 9h40 10h50 969   7 17h30 18h30 969
                 
TT Giờ DĐ Giờ VD Số xe          
1 10h 11h15 1910          
2 10h15 11h30 9914          
3 10h30 11h45 986          
4 11h00 12h15 2099          
5 11h30 12h45 2065          
6 11h50 13h15 1912          
7 12h20 13h40 969          
                 

Comments