Tuyến bus 03: Hòn gai <=> Hoành Bồ

5576

VP HÒN GAI: 0203 3 616 626      
Lịch chạy tuyến bus 03: Hòn gai<=> Hoành Bồ
Thứ ba, ngày 13 tháng 03 năm 2018
Xe đầu bến Hoành Bồ   Xe đầu bến Hòn Gai
5h30 7h00   5h30 7h00
5h50 7h20   5h50 7h20
6h05 7h40   6h05 7h40
6h20 7h55   6h20 7h55
6h40 8h15   6h40 8h15
         
         
Giờ Trới Giờ H.Gai   Giờ H.Gai Giờ Trới
8h35 10h10   8h35 10h10
8h55 10h30   8h55 10h30
9h15 10h50   9h15 10h50
9h35 11h10   9h35 11h10
9h55 11h30   9h55 11h30
         
         
Giờ Trới Giờ H.Gai   Giờ H.Gai Giờ Trới
11h50 13h25   11h50 13h25
12h10 13h40   12h10 13h40
12h30 14h00   12h30 14h00
12h50 14h20   12h50 14h20
13h10 14h40   13h10 14h40
         
         
Giờ Trới Giờ H.Gai   Giờ H.Gai Giờ Trới
14h55 16h20   14h55 16h20
15h10 16h35   15h10 16h35
15h25 16h50   15h25 16h50
15h45 17h10   15h45 17h10
16h05 17h30   16h05 17h30
         

Comments