Uông Bí - Vàng Danh

Nhập mô tả Uông Bí - Vàng Danh

Hòn Gai - Hoành Bồ

Hòn Gai - Hoành Bố
 Đây là mô tả về hòn gai - hoành bố